امولسیون2018-12-25T18:17:14+00:00

شیمیلیا

تولید کننده پارافین

امولسیون

امولسیون

امولسیون ها توسط مخلوط همگن از آب و پارافین به دست می آید.

امولسیون ها به طور کلی در صنایع چوب برای ویژگی های بازدارندگی آب استفاده می شود.

بسته بندی امولسیون به شرح زیر است:

جامبو بگ

خزن IBC

کد محصول محتوای جامد ویسکوزیته نفوذ/تراکم نوع بسته بندی
واکسم 40 40% 12-16 0.870-950 تانکر و مخزن IBC
واکسم 45 45% 18-40 0.870-950 تانکر و مخزن IBC
واکسم 50 50% 14-20 0.870-950 تانکر و مخزن IBC
واکسم 60 60% 18-30 0.900-960 تانکر و مخزن IBC